Polityka prywatności.

25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nasze standardy przechowywania danych osobowych i polityka prywatności jest zgodna z tymi wymogami.

Staramy się zachować najwyższy stopień bezpieczeństwa, tak byś czuła/czuł się komfortowo, przekazując nam informacje o sobie. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobligowani. O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować Cię na bieżąco. Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolneW każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Psychologii Stresu mająca swoją siedzibę przy ul. Brzezińskiej 5/6, w Strykowie (95-010).

Administrator Danych Osobowych – partnerzy

Fundacja Instytut Psychologii Stresu korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach partnerów biznesowych. Korzystamy z Seohost.pl, który ma infrastrukturę serwerową  pracującą pod ochroną jednego ze najwydajniejszych systemów ochrony AntyDDoS i Firewall o standardzie TIER III+, posiadająca również certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO27001:2017-06. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Seohost.pl dba o każdy element zabezpieczenia danych osobowych, od zabezpieczeń fizycznych po techniczne, organizacyjne, a przede wszystkim osobowy oraz kładzie nacisk na edukację pracowników, budowanie świadomości w zakresie ochrony danych, utrwalanie postaw bazujących na wiedzy z zakresu ochrony danych oraz na informowanie o zasadach ograniczonego zaufania.

Do dostępu danych Fundacji Instytutu Psychologii Stresu mogą być dopuszczeni: osoby fizyczne lub firmy współpracujące z naszą fundacją w wypadku podpisania umów gwarantujących zachowanie dyskrecji i niewykorzystanie danych do innych celów jedynie na czas okresu współpracy w wypadku ściśle określonych i uzasadnionych administracją i rozwojem naszej fundacji do celów np. takich jak: specjaliści pomagający w rozwoju strony internetowej, newslettera, metod zabezpieczania danych. Nasza fundacja nie prowadzi handlu danymi osobowymi i dokłada wszelkich starań by jak najlepiej je chronić, nie zakupuje również danych u podmiotów trzecich.

Przetwarzanie danych – cel, podstawa, zakres

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłaś/eś zgodę.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Chcemy by zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoliło Ci poczuć się bezpiecznie w kontakcie z nami.

Marketing

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Fundację Instytut Psychologii Stresu do celów marketingowych przez co rozumiemy inspirowanie i informowanie o organizowanych przez nas warsztatach i wydarzeniach, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

Twoje dane przetwarzane są na podstawie prawa polskiego oraz podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci informacji dotyczącej realizowanego projektu. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na adres: , aby wycofać zgodę na jego otrzymywanie

Działamy na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W bazie klientów indywidualnych przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe takie jak adres, e-mail oraz telefon.
W bazie danych znajdują się adresy osób, które samodzielnie zapisały się na warsztaty, newsletter, uczestniczyły w organizowanych przez naszą fundację przedsięwzięciach lub wysłały zapytania o organizowane przez nas warsztaty i wydarzenia.

Posiadamy również oddzielną bazę danych firm, z którymi współpracowaliśmy do tej pory (w tym powierzaliśmy zlecenia).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Instytut Psychologii Stresu w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania strony, Użytkownik może zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Administratora niezwłocznie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Fundacji Instytut Psychologii Stresu na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego interesu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

  1. Odmowy lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  4. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  5. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

  Zmiana polityki prywatności Fundacji Instytut Psychologii Stresu

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Fundacji Instytut Psychologii Stresu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Fundacja Instytut Psychologii Stresu powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: https://stopniestresujsie.pl//polityka-cookies/

  Pliki Cookies

  Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

  § 1 Definicje

  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.stopniestresujsie.pl
  • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
  • Administrator – firma Fundacja Instytut Psychologii Stresu, prowadząca działalność pod adresem: 95-010 Stryków, ul. Brzezińska 5/6, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7282813113, o nadanym numerze REGON: 366377505, o nadanym numerze KRS: 0000659414, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

  § 2 Rodzaje Cookies

  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

  § 3 Bezpieczeństwo

  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

  § 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
  • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
  • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
  • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

  § 5 Serwisy zewnętrzne

  Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

  Google Analytics

  Facebook

  Instagram

  Youtube

  § 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

  § 7 Wymagania Serwisu

  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

  § 8 Zmiany w Polityce Cookie

  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

  Kontakt

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie możesz kontaktować się z nami pod adresem email:  biuro@stopniestresujsie.pl

  Kontaktujemy się z Tobą głównie za pomocą podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

  Kontakt

  510-774-727 lub 509-682-257
  biuro@stopniestresujsie.pl

  Fundacja Instytut Psychologii Stresu
  95-010 Stryków, ul. Brzezińska 5/6

  KRS: 0000659414

  Skip to content